ADI- USB2.0数字隔离器- ADUM3165/6;

ADUM3165/6,USB2.0数字隔离器,信号可隔离,支持全速,可消除输入抖动,低功耗;

因为涉及到众多不同料号,对应不同规格,购买前务必需要核对规格书,如需确认规格书和价格,可以电话/微信:行二科技 134 8095 4591;

ADUM3165/6系列:

ADUM3165BRSZ; 3.75 kV RMS Digital Isolators for Isolated USB 2.0 High, Full, and Low Speed

ADUM3165BRSZ-RL; 3.75 kV RMS Digital Isolators for Isolated USB 2.0 High, Full, and Low Speed

ADUM3160BRWZ; Full/Low Speed 2.5 kV USB Digital Isolator

ADUM3160BRWZ-RL;

ADUM3160WBRWZ; Full/Low Speed 2.5 kV USB Digital Isolator

ADUM3160WBRWZ-RL;

ADUM3166BRSZ;

ADUM3166BRSZ-RL;

ADUM3100ARZ;

ADUM3100ARZ-RL7; Digital Isolator, Enhanced System-Level ESD Reliability

ADUM3100ARWZ;

ADUM3100BRZ;

ADUM3100BRZ-RL7;

ADUM3150ARSZ;

ADUM3150ARSZ-RL7;

ADUM3150BRSZ;

ADUM3150BRSZ-RL7;

ADUM3151ARSZ;

ADUM3151ARSZ-RL7;

ADUM3151BRSZ;

ADUM3151BRSZ-RL7;

ADUM3152ARSZ;

ADUM3152ARSZ-RL7;

ADUM3152BRSZ;

ADUM3152BRSZ-RL7;

ADUM3153ARSZ;  3.75 kV, 7-Channel, SPIsolator Digital Isolators for SPI

ADUM3153ARSZ-RL7;

ADUM3153BRSZ;

ADUM3153BRSZ-RL7;

ADUM3154ARSZ;  3.75 kV, 7-Channel, SPIsolator Digital Isolators for SPI

ADUM3154ARSZ-RL7;

ADUM3154BRSZ;

ADUM3154BRSZ-RL7;

ADUM3190ARQZ;

ADUM3190ARQZ-RL7;

ADUM3190BRQZ;  High Stability Isolated Error Amplifier

ADUM3190BRQZ-RL7;